Provozní řád DDH Šeberov

Provozní řád – Dětského dopravního hřiště

Dětské dopravní hřiště je majetkem MČ Praha Šeberov,
svěřeno do správy MŠ, Praha 4, Na Příčné mezi 186

Údaje o zařízení: Dětské dopravní hřiště - DDH
Název zařízení: Dětské dopravní hřiště - DDH
Adresa zařízení: Na Příčné mezi 186, Praha 4 – Šeberov
Vstup na DDH: z ulice Hrozného, Praha 4 – Šeberov
Využití DDH: dopoledne Výuka dopravní výchovy pro ZŠ
Výuka dopravní výchovy pro MŠ
  odpoledne MŠ, školní družina, občanská sdružení aj.
Forma aktivit: výuka dopravní výchovy, dopravní soutěže, zájmová činnost, akce pro veřejnost, volné využití veřejnosti s dodržováním návštěvního řádu
Jedná se o ohraničený pozemek dopravního hřiště a multifunkční hřiště.
Provoz DDH Pro MŠ denně od 8 – 17 hodin
Pro ZŠ a ŠD dle potřeby a domluvy s MŠ
Pro veřejnost jsou určeny tyto dny: úterý 16 – 18 hodin
sobota 14 – 16 hodin
v době od 1. dubna do 31. října

Mimo tuto provozní dobu je vstup do areálu DDH zakázán.

Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů či jiné dospělé osoby.
Vstup na dopravní hřiště pro veřejnost je možný pouze brankou z ulice Hrozného.
Přelézání plotů je zakázáno.


Povinnosti návštěvníků:

 • respektovat provozní řád a pokyny správce DDH a dopravní označení
 • cyklista je povinen používat cyklistickou přilbu
 • chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní návštěvníky
 • dodržovat pořádek a čistotu
 • je-li na DDH zjištěna závada, jsou návštěvníci povinni nahlásit ji v MŠ
 • vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí, návštěvníci dopravního hřiště se chovají vzájemně ohleduplně. MŠ nenese odpovědnost za odložené věci

Na DDH je zakázáno:

 • používat motorová vozítka, kolečkové brusle a skateboard
 • poškozovat a znečisťovat prostor zařízení a vybavení hřiště a zeleň
 • vstupovat se zvířaty, či je nechat v prostoru hřiště volně pobíhat
 • kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky
 • přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
 • jezdit na kole, koloběžce či trojkolce mimo vyznačené cesty
 • nocovat, stanovat, popř. rozdělávat a udržovat otevřený oheň
 • využívat prostory hřiště k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům
 • používat hřiště pokud je snížená viditelnost, pokud je herní zařízení kluzké nebo je povrch namrzlý, zasněžený nebo na něm zjistíme závadu, nebo pokud se na hřišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví
 • provozovatel má právo hřiště uzavřít nebo je neotevřít
 • každý návštěvník je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat odpadky, neničit zařízení.
 • též je zakázáno lézt přes ploty.
 • při sportování neničit zařízení DDH a dbát na čistotu a pořádek hřiště, používat vhodnou obuv pro sportování. Není dovoleno odhazování žvýkaček, zbytků jídel a odpadků po areálu. Na hřišti jsou umístěny odpadkové koše.
 • při nedodržení provozního řádu má správce právo volat městskou policii nebo vlastníka zařízení.
Hasiči Záchranná služba Policie Městská policie Integrovaný záchranný systém
150 155 158 156 112

MŠ Šeberov: 244912801

Městská policie Praha 11 267 913 056 
Strážmistr Petr Flos 607 737 191 
Strážmistr Antonín Šťastný 605 500 317 

Provozní řád je vyvěšen v prostoru hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a v Elektronické vývěsce mateřské školy.

Dagmar Řeháková
ředitelka MŠ

V Šeberově 11. 9. 2013       

Návštěvnost:
Dnes: 9Celkem: 128494